+420 605 712 075slavik.jiri@centrum.cz / chata.soliter@seznam.cz
Úvodní strana » Ubytování » Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování rekreačních služeb na Horské chat Soliter

1. Smluvní strany

1.1. Smluvní vztah vzniká mezi panem Jiřím Slavíkem,provozovna Karlov pod Pradědem 100,Malá Morávka,79336.Výpis z živnostenského rejstříku č.j.: ZU 739/2016 BRO-25555 vydán dne: 12.10.2016 v Rýmařově

Telefon: 605 712 075 email: chata.soliter@seznam.cz IČ  63448262    DIČ   CZ6412281733 (dále jen poskytovatel) a zákazníkem na základě písemné "Smlouvy o poskytnutí služeb" (dále jen Ubytovací poukaz). Rezervace těchto služeb je poskytovatelem zaručena na základě "Smlouvy o rezervaci" (dále jen Rezervace), s níž zákazník vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas uhrazením předepsané zálohy nebo jakékoli její části.

1.2. Poskytovatel je oprávněn poskytovat ubytovací a hostinské služby v objektu Horská chata Soliter

 

2. Cena a platební podmínky

2.1. Cena služeb je dána ceníkem, který je vydáván poskytovatelem a jeho platnost je ode dne vydání do dne, kdy je vydán ceník nový. Všechny ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

2.2. Poskytovatel poskytuje své služby zásadně v týdenních cyklech jako rekreaci s plnou penzí se dnem nástupu v neděli (období hlavní a vedlejší sezony) a se dnem nástupu v sobotu (období hlavní letní a obou mezi sezonách). Mimořádně jsou poskytovány i rekreační služby v jiných cyklech a v jiném rozsahu.

2.3. Ubytování, jehož kvalitativní typ je určen v Ubytovacím poukaze, je:

2.3.1. Pokoje v budově :

A. jsou vždy s vlastním sociálním zařízením  na pokoji pro 2 - 3 osoby. Jsou vybaveny vlastním sprchovým koutem, WC a umyvadlem. Lůžka jsou řešena jako válendy nebo rozkládací lůžka.

 B. V budově  jsou pokoje s umyvadlem a sprchou na pokoji (8 pokojů) a 7 pokojů je s umyvadlem. Wc je na patře.Pokoje jsou 2-3 lůžkové,případě 4 lůžkové.

2.3.2. Vedoucí objektu Chaty Soliter je oprávněn v případě potřeby na místě změnit pokoj, který byl uveden v Ubytovacím poukaze. Při změně typu pokoje poskytne poskytovatel zákazníkovi slevu odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou a cenou poskytnutého ubytování. Rozdíl je vrácen zákazníkovi na základě vyúčtování do 30 dnů ode dne ukončení pobytu.

2.4. Stravování

Stravování je poskytováno jako plná penze ( nebo polopenze) tak, že u týdenních pobytů začíná plná penze večeří první den pobytu a končí snídaní(polopenze,obědem plná penze) poslední den pobytu. Snídaně je podávána formou bufetu (mimořádně i jinak). Jídelní lístek je připravován na týden dopředu a je k nahlédnutí v jídelně. Poskytovatel si vyhrazuje právo jeho operativní změny dle aktuálního stavu zásobování. Jakékoli speciální požadavky na stravu je třeba řešit individuálně a předem. Poskytovatel není povinen, vzhledem k vybavení objektu, poskytovat jakékoli dietní nebo individuální stravování,ale pokusí se vám vyjít maximálně vstříc.

2.5. Pobyt

Rekreační pobyt mimo týdenní cyklus se řídí odlišnými cenami.

V den střídání týdenních cyklů je možné si objednat pouze polopenzi (snídani a večeři)

2.6. Cena zahrnuje:

2.6.1. Ubytování na pokoji dle dohody,uvedenou stravu na Voucheru nebo dle emailové objednávky, spotřebu vody, el.energie, lůžkoviny,

2.7 Cena nezahrnuje:

2.7.1. Pojištění rekreantů a místní poplatky obci (místní poplatek je 19 kč/os/den  platí pro osoby nad 18 let a do 70 let)

2.7.2. Jakékoli nápoje a další služby vyjma pitného režimu pro ŠVP a LVK

2.8. Platební podmínky.

2.8.1. Poskytovatel má právo na úhradu předpokládané plné ceny objednaných služeb formou záloh, a to před jejím poskytnutím. Je oprávněn požadovat uhrazení 1. zálohy ve výši 50% z předpokládané ceny do 7 dnů ode dne vystavení Rezervace. V případě neuhrazení této zálohy v plné výši je rezervace automaticky zrušena. Dnem uhrazení se rozumí den připsání finančních prostředků na účet společnosti. Dále má poskytovatel právo na uhrazení 2. zálohy ve výši zbývajících 50% procent z předpokládané ceny nejpozději 30 dnů přede dnem nástupu na rekreaci.

2.8.2. Uhrazením zálohy nebo jakékoli její části vyjadřuje zákazník svůj bezvýhradný souhlas s podmínkami uvedenými v Rezervaci a dále s těmito Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb. Na základě uhrazení plné výše předpokládané plné ceny vystaví poskytovatel zákazníkovi Ubytovací poukaz. Tento ubytovací poukaz je zákazník povinen předložit v den nástupu vedoucímu(í) chatě Soliter, který mu na základě tohoto Ubytovacího poukazu přidělí ubytování a poskytne další objednané služby.

2.9. Storno poplatky

2.9.1. Zákazník je oprávněn zrušit Rezervaci nebo Ubytovací poukaz bez udání důvodu nebo se nedostavit v nástupní den na Chatu Soliter. Za zrušení Rezervace nebo Ubytovacího poukazu považují poskytovatel i zákazník i nezaplacení kterékoli ze záloh v předepsaném termínu. V tomto případě zákazník souhlasí s uhrazením storno poplatku poskytovateli. Jeho výše je závislá na dni, kdy se poskytovatel o tomto zrušení dozví. Výše storno poplatku je následující:

  • storno pobytu více než 41 dní před nástupem na pobyt je bez poplatku 
  • 40 - 31 dnů ve výši 30% z ceny objednaných služeb 
  • 30 - 21 dnů ve výši 50% z ceny objednaných služeb 
  • 20 - 14 dnů ve výši 70% z ceny objednaných služeb 
  • 13 a méně dnů 100% z ceny objednaných služeb

 Všeobecné podmínky

Tyto Všeobecné podmínky jsou neoddělitelnou součástí Rezervace a Ubytovacího poukazu a jsou pro poskytovatele a zákazníka závazné. Jakákoli výjimka je možná pouze v písemné formě, po dohodě poskytovatele a zákazníka

Nástupy na pobyty

Nástupy na pobyty jsou v době 14.00 - 18.00 hodin. Ve 14.00 hodin je provozovatel povinen mít připraveno vše potřebné dle provedené rezervace tak, aby nedošlo k časovým prodlevám při ubytování hostů. Při hromadných akcích se doba nástupu stanovuje na základě smluvní dohody v písemné podobě. Při nástupu na pobyty se doplácí zbylá část úhrady za pobyt a provádí se administrativní úkony. Pokud chcete přijet později sdělte nám to do e-mailu, děkujeme.

Během trvání pobytů

Po dobu pobytů jsou hosté povinní se řídit provozním řádem umístěným na přístupném místě v areálu střediska. Hosté jsou povinni respektovat soukromí jiných rekreantů a přizpůsobit svoje chování tak, aby neomezovali svým hlukem nebo nevhodným chováním ostatní. Ve vnitřních prostorách a v pokojích je kouření zakázáno. Kouřit se může pouze ve venkovních částech areálu.

Odjezdy

Pokoje musí být uvolněny nejpozději do 10-ti hodin v den odjezdu. Klíče od pokojů se odevzdávají na recepci chaty nebo na místě předem dohodnutém při nástupu na pobyt.

Domovní řád

CHATA Soliter  vydává pro provoz a pobyt v rekreačním objektu „CHata Soliter“ toto nařízení:

1) Přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém objektu! 

2) Přísný zákaz pokládání či sušení jakýchkoliv předmětů na akumulačních kamnech! 

3) Při nástupu jsou ubytování povinni ustanovit svého nástupce, který řádně převezme a následně předá zpět objekt zástupci rekreačního objektu na základě podepsaného předávacího protokolu. 

4) Ubytování probíhá v den příjezdu do 18:00. V den odjezdu je třeba se vystěhovat do 10:00. 

5) Během pobytu nepřemisťujte nábytek z místnosti do místnosti. 

6) Po domluvě se správcem je možno využít vnitřní další posezení  

7) Zákaz vstupu na půdu a do sklepa.

 8) Odpad, který vznikne při pobytu, třiďte do pytlů připravených u popelnic (plasty, papír), ostatní odpad vhazujte do popelnic. 

9) Zákaz nechávání zbytků potravin. 

10) Je nutno dodržovat noční klid po 22.00. 

11) Veškeré závady je potřeba (dle jejich povahy) okamžitě či při předání objektu nahlásit kontaktní osobě. 

12) Při problémech se obraťte na kontaktní osobu. 

13) V případě poškození majetku rekreačního objektu bude účtována úhrada škody v plném rozsahu. 

14) Při nedodržení výše uvedených bodů rekreační objekt okamžitě zruší další pobytu bez jakékoliv náhrady nocležného či náhradního ubytování.

 

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 20.12. 2018

 

Kde nás najdete